หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาจีน

โครงการทุนเรียนภาษานานาชาติ
International Program Scholarships (IPS)

Core Values

01

พัฒนาภาษา

02

พัฒนาจิตใจ

03

สู่สังคมอุดมปัญญา

ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนว่า เป็นการให้การศึกษาที่คุ้มค่าต่ออนาคตของผู้เรียน อีกทั้งการปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน อันเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันหันมานิยมเป็นภาษาที่สองรองจากภาษาแม่ จึงได้เปิดรับเยาวชนไทยที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มาบวชเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 1 ปี ในหลักสูตร International Program Scholarships (IPS) เป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ได้เรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเต็มเวลา คุณภาพเหมือนไปเรียนต่างประเทศ โดยทางศูนย์ฯ มอบทุนการศึกษาทั้งค่าเล่าเรียนและความเป็นอยู่ตลอดโครงการฯ

อนึ่งโครงการบวชเรียน IPS ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนชายไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนเก่ง ดี มีคุณภาพ ให้กับสังคม ประเทศชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

การรับทุนการศึกษา
 1. ระยะเวลาให้ทุนการศึกษา 1 ปี
 2. สำหรับผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนแล้ว จะได้รับโอกาสในการเข้าบวชเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย ยารักษาโรค ค่าเล่าเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาตลอดโครงการฯ
 3. ไม่มีข้อผูกมัดในการรับทุน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( กำลังเปิดรับสมัคร )

English Language Program

ผู้รับทุนจะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษประยุกต์จากสถาบัน The New England School of English, Harvard Square ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก นำมาพัฒนาและปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง โดยทีมอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา (Native Speaker)

หลักสูตร International Program แบ่งออกเป็น 10 ระดับ คือ G1 – G10 แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 6 สัปดาห์ ผู้เรียนจะสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียน และแยกเรียนตามพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของตนเมื่อจบระดับ G10 แล้ว มีความรู้เทียบเท่าคะแนน TOEIC 750 เรียนภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 4 วันครึ่ง เน้นให้ความรู้ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนไวยากรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่ภาษาอังกฤษระดับสูง

เป้าหมายของการเรียน

ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ สนทนากับชาวต่างประเทศได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชาวต่างชาติโดยผ่านการเรียนรู้ทางภาษา ความรู้ภาษาอังกฤษหากได้ฝึกฝนจนคล่อง ชำนาญจะเป็นประโยชน์ ใช้ได้ตลอดชีวิต

ผลสัมฤทธิ์จากการรับทุน
 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 2. มีทักษะทางภาษาทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้ดี
 3. มีโอกาสในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
 4. มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
 5. มีความรู้เท่าทันยุคทันสมัยและสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
 6. สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ
 7. สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันแบบพี่น้อง
 8. สามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล IELTS ได้
 9. มีแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และได้รับการพัฒนาทางด้าน EQ จากการได้อยู่ในท่ามกลางเพื่อนกัลยาณมิตร
 10. ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการฯ

หลักสูตรภาษาจีน ( เปิดรับสมัครช่วงปลายปี )

中文課程

ภาษาจีนระดับเบื้องต้น

ภาษาจีนระดับเบื้องต้น 1

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสัทอักษรภาษาจีน PINYIN 汉语拼音 รวมไปถึงวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง เรียนรู้ขั้นตอนลำดับขีดของตัวอักษรจีน ได้เรียนรู้คำศัพท์จำนวน 150 คำ ประกอบไปด้วย บทการทักทาย การแนะนำตัวตนเองและผู้อื่น การบอกสิ่งของ ทิศทางต่างๆ การบอกเวลา เป็นต้น รวมทั้งได้ฝึกอ่านและพูดในชั้นเรียน ฝึกเขียนและเรียนรู้วิธีการใช้คำศัพท์ และเรียนรู้ประโยคพื้นฐานง่ายๆ จากแบบฝึกหัด

ภาษาจีนระดับเบื้องต้น 2

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ PINYIN 汉语拼音แล้ว ได้เรียนรู้คำศัพท์จำนวน 300 คำ บทสนทนาจำลองสถานการณ์ เนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทั่วไป การเรียน การประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกอ่านและพูดตามบทเรียน ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้น เพื่อเข้าใจวิธีพูดและใช้ภาษาจีนอย่างถูกต้อง เรียนรู้จำแนกความแตกต่างของเสียงในระบบภาษาจีน เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ภาษาจีนระดับเบื้องต้น 3

นิสิตจะได้เรียนคำศัพท์จำนวน 450 คำ วลีที่เกิดจากการประสมคำ บทสนทนาจำลองสถานการณ์ ประกอบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง วลีที่ใช้บ่อยรวมถึงวิธีการใช้ ฝึก อ่าน พูด และเขียนประโยคง่ายๆ เรียนรู้ธรรมชาติของคำศัพท์ ตำแหน่งหน้าที่ทางไวยากรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับสูงขึ้น

ระดับ
(班级)
เงื่อนไขก่อนเรียน
(学前条件)
วิชาที่เรียน
(名教)
ชั่วโมง
(小时)
สาระการเรียนรู้

(课程内容)
初级1 ไม่มีพื้นฐาน 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม) 100 เริ่มเรียนจาก PINYIN: 汉语拼音 ,
เรียนรู้ศัพท์จำนวน 150 คำ เทียบเท่า HSK 1
口语-听力วิชาการพูด-ฟัง 60
初级2 มีความรู้เทียบเท่า HSK 1 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม) 100 เรียนรู้ศัพท์จำนวน 300 คำ เทียบเท่า HSK 2
口语-听力วิชาการพูด-ฟัง​ 60
初级3 มีความรู้เทียบเท่า HSK 2 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม)​ 100 เรียนรู้ศัพท์จำนวน 450 คำ เทียบเท่า HSK 3 (1)
口语วิชาการพูด 30
汉字 วิชาการเขียนตัวอักษรจีน 30

ภาษาจีนระดับกลาง

ภาษาจีนระดับกลาง 1

นิสิตจะได้เรียนคำศัพท์จำนวน 600 คำ ประกอบด้วยบทความ บทสนทนา สำนวน สุภาษิต อธิบายวิธีการใช้คำศัพท์ไวยากรณ์รูปแบบต่างๆ โครงสร้างประโยคที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อเสริมทักษะความสามารถในการนำไปใช้งาน ฝึกฝนทักษะการอ่าน การพูด การแปลในชั้นเรียน นำเสนอรูปแบบการเขียนจดหมาย ทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกฝนให้เกิดความแม่นยำในการนำไปใช้งาน

ภาษาจีนระดับกลาง 2

นิสิตจะได้เรียนคำศัพท์จำนวน 1,200 คำ ประกอบด้วยบทเรียน บทสนทนา ทักษะการอ่านตามหลักการอย่างถูกต้อง เพิ่มการอธิบายคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่หลากหลายซับซ้อนยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้หลักการเขียนงาน เขียนบทความสั้นๆ ทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนให้เกิดความแม่นยำในการนำไปใช้งาน

ภาษาจีนระดับกลาง 3

นิสิตจะได้เรียนคำศัพท์จำนวน 2,500 คำ ประกอบด้วยบทเรียน บทสนทนา สอนการอ่านสุภาษิต สำนวน คติพจน์ ตามหลักการอ่านอย่างถูกต้อง เพิ่มการอธิบายคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่หลากหลายซับซ้อนยิ่งขึ้น เรียนรู้วัฒนธรรมจีน บุคคลในประวัติศาสตร์บางยุคบางสมัยของจีน นิทานพื้นบ้าน เทศกาลที่สำคัญของจีน สำนวน บทกวี ที่มีคุณค่าแก่การเรียนรู้  แนะนำโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงของจีน เช่น กำแพงเมืองจีน วังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นต้น

ระดับ
(班级)
เงื่อนไขก่อนเรียน
(学前条件)
วิชาที่เรียน
(名教)
ชั่วโมง
(小时)
สาระการเรียนรู้

(课程内容)
中级1 มีความรู้เทียบเท่า HSK 2 (200 คะแนน) 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม) 100 เรียนรู้ศัพท์จำนวน 600 คำ เทียบเท่า HSK 3 (2)
口语วิชาการพูด 30
中级语法วิชาไวยากรณ์ 30
中级2 มีความรู้เทียบเท่า HSK 3 (200 คะแนน) 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม) 100 เรียนรู้ศัพท์จำนวน 1,200 คำ เทียบเท่า HSK 4
口语วิชาการพูด 30
写作 วิชาการเขียน 30
中级3 มีความรู้เทียบเท่า HSK 4 (100 คะแนน) 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม)​ 100 เรียนรู้ศัพท์จำนวน 2,500 คำ เทียบเท่า HSK 5
口语วิชาการพูด 30
中国文化 วิชาวัฒนธรรมจีน 30

ภาษาจีนระดับสูง

ภาษาจีนระดับสูง 1

นิสิตจะได้เรียนคำศัพท์จำนวน 2,500 คำ ประกอบด้วยบทเรียนที่เน้นการผสมผสานระหว่างโครงสร้างหลักไวยากรณ์และหน้าที่ รวมไปถึงการผสมผสานระหว่างเนื้อหาและบริบทของภาษาขั้นสูง รวมไปถึงการเรียนรู้เนื้อหาสาระ เช่น ร้อยแก้ว เรียงความเชิงอธิบาย เรียงความเชิงปฏิบัติ  เป็นต้น

ภาษาจีนระดับสูง 2

นิสิตจะได้เรียนคำศัพท์จำนวน 5,000 คำ ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระของภาษาจีนสมัยใหม่และภาษาจีนโบราณ เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งระบบทฤษฏีของคำภาษาจีนสมัยใหม่ที่นำมาใช้ การเลือกเรียงความ ทฤษฎีทั่วไป และแบบฝึกหัด กวีนิพนธ์มุ่งเน้นไปที่การสอนเหตุผลเชิงโครงสร้าง เชิงอุดมการณ์ และลักษณะวากยสัมพันธ์ของคำพิเศษในภาษาวรรณคดี และสรุปเทคนิคของสำนวนจีนโบราณ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างจีนโบราณและสมัยใหม่ และปลูกฝังให้นิสิตได้อ่านเอกสารโบราณและคลาสสิกได้อย่างราบรื่น

ระดับ
(班级)
เงื่อนไขก่อนเรียน
(学前条件)
วิชาที่เรียน
(名教)
ชั่วโมง
(小时)
สาระการเรียนรู้

(课程内容)
高级1 มีความรู้เทียบเท่า HSK 4 (200 คะแนน) 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม) 100 เรียนรู้ศัพท์จำนวน 2,500 คำ เทียบเท่า HSK 5
口语วิชาการพูด 30
阅读(现代) วิชาการอ่านจีนวรรณกรรมสมัยใหม่ 30
高级2 มีความรู้เทียบเท่า HSK 5 (180 คะแนน) 综合汉语 วิชาภาษาจีน (ภาพรวม) 100 เรียนรู้ศัพท์จำนวน 5,000 คำ เทียบเท่า HSK 6
高级语法 วิชาไวยากรณ์ระดับสูง 30
古代汉语 วิชาการอ่านจีนวรรณกรรมสมัยเก่า 30
ห้องเรียนเตรียมความพร้อมสอบ HSK ( 汉语 水平 考试)
HSK 3 มีความรู้เทียบเท่า HSK 2 40 สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน ด้านการเรียนและการทำงานได้ และรู้ศัพท์ได้อย่างน้อย 600 คำ
HSK 4 มีความรู้เทียบเท่า HSK 3 40 สามารถสื่อสารในหัวข้อที่หลากหลายขึ้น และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ และรู้ศัพท์ได้อย่างน้อย 1,200 คำ
HSK 5 มีความรู้เทียบเท่า HSK 4 40 สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และฟังข่าวสารภาษาจีนได้ และรู้ศัพท์ได้อย่างน้อย 2,500 คำ

โครงการบวชเรียน IPS

This is alert need your attention
หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือรับการข้อมูลข่าวสารจากโครงการ